Skip to content

Inhoudsopgave

Stamboom Kussendrager

Deze stamboom is onvolledig en zeker niet foutloos. Opmerkingen en aanvullingen kunt u doorgeven aan: Hans Kussendrager Om het overzicht te bewaren is de stamboom verdeeld over meerdere pagina's, door op een '>' vlakje te klikken...

De familienaam Kussendrager

De kussendrager Tot eind 18e eeuw was kussendrager een functie bij de Harlinger burgerwacht. Overdag bracht hij de hoofdkussens van de wachtdoende officier en adelborsten van hun huis naar het 'adelborstlogement', waar zij de nacht zouden ...

Waar komt de naam vandaan?

Kussendrager was een functie bij de Harlinger burgerwacht. De oudst gevonden vermelding van deze functie dateert uit 1655. Uit ‘Articulen en Ordonnantien op ‘t stuck van de Wacht’, Harlingen 1655 Foutje.... Na de ontdekking dat kussendrager een f...

Taken en aanstelling van de kussendrager

De kussendrager bij de burgerschutterij, ook wel burgerwacht genoemd, was onder anderen verantwoordelijk voor een deugdelijke bezetting van de 'nachtwacht'. De 'nachtwacht' bestond uit officieren, adelborsten en schutters. Officier(en) en adelborsten ...

De kussendrager rond 1785

Onderwachtmeester In 1785 werd de functienaam kussendrager vervangen door 'onderwachtmeester'. Veel taken blijven hetzelfde, ook de verzorgingstaken voor de schutters, maar over het dragen van kussens wordt niet meer gesproken.   De ...

Eerste Kussendragers

Ieder van onderstaande Kussendragers zou een voorvader van de huidige Kussendragers kunnen zijn. Alle drie komen uit Harlingen. Thijs Gijsses Kussendrager , geboren 1740. Het is zeker dat hij zich liet registeren onder de naam Kussendrager e...

Thijs Gijsses Kussendrager

Thijs Gijsses liet de naam Kussendrager officieel vastleggen. Hij is met zekerheid een voorvader van de huidige Kussendragers. Thijs Gijsses In leven winkel winkelier geboren: 1740, Harlingen overleden: 30 juli 1822, Harlingen ...

Thijs Gijsses, echtgenotes en kinderen

Thijs Gijsses trouwde 30 juni 1776 met Trijntje Claases Norel ') dochter van Klaas Norel en Lijsbet Johannis geboren 1749 (of 1754?) gedoopt 16 feb 1749 Grote Kerk Harlingen gedoopt 16 sept 1754 Grote Kerk Harlingen (2e vermelding) ...

Trijntje

Trijntje Claases Norel NOREL, TRIJNTJE CLAASES dochter van Klaas Norel en Lijsbet Johannis gedoopt 16 feb 1749 Grote Kerk Harlingen gedoopt 16 sept 1754 Grote Kerk Harlingen trouwt 30 juni 1776 met: Thijs Gijsses (Tijs...

Richtje

Richtje Wouters RICHTJE WOUTERS, RIGTJE van Harlingen, geboren 1737 overleden 23 jun 1788, Harlingen trouwt in 1771 met: Hilbrand Saepes van der Meulen *), van Leeuwarden geproclameerd de 3-10-1771 en doe met Attestasie...

Jantje

Jantje Eelkes Huisman HUISMAN, JANTJE EELKES dochter van Eelke. . . , en Jantje. . . geboren 1763 Anjum, overleden 3 okt 1845 Harlingen, trouwt 26 februari 1792 met Thijs Gijssen Kussendrager , winkelier Kinderen...

Thijs Gijsses, ouders

 Thijs Gijsses is vermoedelijk de zoon van Gijsbert Tijssen en Sjouwkje Sijtses (Thijs was dan wel voor het huwelijk verwekt.....) Anderys Ymckes zou dan weer zo'n grootvader zijn. 100% bewijs dat Thijs een zoon van Gys en Sjoukje ...

Inschrijving 1811

In 1811 laat Thijs Gijsses zich, door Napoleon verplicht,  in het stadhuis van Harlingen inschrijven onder de naam Kussendrager.   Volledige bladzijde (Een aantal relevante gegevens zijn jammer genoeg niet ingevuld in het officiele ...

Onderwachtmeester?

Thijs dankt zijn achternaam aan de bijnaam voor onderwachtmeester bij de burgerschutterij in Harlingen. Maar er zijn geen documenten gevonden die aantonen dat Thijs als Kussendrager de burgerschutterij diende. Het oudst gevonden register...

Gerben Pieters

Gerben Pijters Kussendrager (ook wel Gerben Pyters of Pieters) uit Harlingen is de enige tot nu toe gevonden persoon waarvan zeker is dat hij de functie van kussendrager bij de burgerwacht vervulde. Kussendrager was geen dagtaak, in het dagelijks...

Harcke Siercks Cussendrager

Harcke Siercks Cussendrager moet rond 1640 geboren zijn. Op 12 december 1681 laat hij zijn testament opmaken. Tussen 1664 en 1674 zou hij vijf kinderen hebben laten dopen. Informatie over deze kinderen is niet gevonden.  In de Harlinger archieven d...

Schutterijen in Nederland

Van de 11e tot midden 19e eeuw werden onze steden door burgerschutterijen beschermd tegen gevaren van buitenaf en oproeren van binnenuit. In verschillende steden herinneren namen van gebouwen en straten als Doelen en Schuttersveld ons daar nog aan. Ook...

De burgerschutterij in Harlingen

Het oudst gevonden reglement voor de Harlinger burgerschutterij dateert uit 1655, maar ongetwijfeld bestond ze toen al een tijd. Het laatste reglement is uit 1792. Tijdens het aardappeloproer in Harlingen in 1847 mobiliseerde de burgemeester de schutterij,...

Harlinger schutterij in 1655

Een stad van 'formaat' Dankzij haar strategische ligging en economische waarde groeide Harlingen in de 2e helft van de 16e eeuw tot de 3e stad van Friesland, na Leeuwarden en Franeker. De stad werd 3 keer uitgelegd, de stadswallen werden verbeterd of...

Artikel 'Oud Harlingen'

Artikel Harlinger Schutterij In het jaarlijkse magazine van de vereniging "Oud Harlingen" verscheen in november 2013 een artikel over de Burgerwacht. Deze website vormde de bron voor dit artikel.

12000 Schutters bijeen

18 AUGUSTUS, 2018 (Bron: NOS-nieuws) Europees Schutterstreffen 2018, STEF GERAETS In het Limburgse Neer wordt dit weekend het Europees Schutterstreffen gehouden. 12.000 schutters van 500 schutterijen, schutbroederschappen en schuttersgildes...

Comic 1789

Stripverhaal Burgerwacht uit 1798 In de 'Nationaale Burger-Wacht Almanac Op 't Jaar Onses Heeren Jesu Christi 1798' zijn de taken van de burgerwacht in een serie tekeningen fraai afgebeeld. De tekeningen zijn over de maanden van het boek verdeeld....

Stadspoorten

Harlingen is gebouwd als vestingstad en bezat 6 stadspoorten,  die allen in de 19e eeuw zijn afgebroken. Onderstaande 17e eeuwse kaart toont alle zes de poorten. De Franekerpoort was de fraaiste poort, hier kwamen de bezoekers de stad ...

Schuttersdoelen

Officieren en schutters kwamen in de schuttersdoelen bij elkaar. Hier vergaderden en verpoosden zij zich. Een schuttersgebouw bevatte op zijn minst een grote schutterszaal, een kleinere zaal voor de officieren en een gelagkamer.   In het reglement u...

Schuttersdoel aan de Noorderhaven

Het schuttersdoel. was de centrale plaats voor de schutters. Op een tekening van F.J. de Haas uit ca. 1785 is op de voorgevel van het gebouw aan de Noorderhaven nr 88 (naast het Raadhuis, hoek Raadhuissteeg) een bord met het opschrift Schuttersdoel...

Doelenterrein

Bij de schuttersdoelen hoorde een doelenterrein, waar de schutters hun schietkunsten oefenden. In de regel lag zo'n terrein direct achter de schuttersdoelen.  Uit oude stadskaarten blijkt dat dit in Harlingen niet het geval was. Uit onderzoek komen t...

Doeleshof

Een koopakte uit 1669 (Gemeente-archief/Hannemahuis Harlingen)  laat zien dat er vlakbij de toenmalige Both Apothekerstraat, de huidige Romastraat, een Doeleshof geweest is. Dit was in de buurt van Botte Buwes kruidenhof en het hoofdkwartier van ...

Apothekershof

Het Doeleshof op het voormalige apothekershof Het Doeleshof, vermoedelijk oefenterrein van de schutters, werd ingericht op het noordelijk deel van de kruidentuin van de apotheek aan het apteeckershof. Dit deel werd in 1597 verkocht. Maar omdat eerst n...

Piers Mick

In het boek 'Harlingen, geschiedenis van de Friese havenstad' van Meindert Schoor (2015) staat  een kaart waarop het oefenterrein van de stedelijke schutterij te zien zou zijn. De kaart is uit ca 1735 en is gemaakt door de keizerlijke geograaf Mat...

Piers Mick vragen

Onduidelijkheden Piers Jaculatorius Campus (Piers Mick) Een jaculatorius is volgens latinlexicon.org een campus waar het speerwerpen wordt geoefend. Er wordt bij vermeld dat de speer zowel gegooid als geschoten kan worden*). Omdat het niet aannemelijk...

legendarisch

Legendarische Kussendrager's De familie Kussendrager is nooit erg groot geweest. Er zijn dan ook niet veel Kussendragers die de geschiedenisboekjes hebben gehaald. Maar een paar zijn het noemen toch wel waard: Thijs Gijsses Kussendrager  was ...

Thijs Gijsses Kussendrager

Thijs Gijsses Kussendrager De stamvader van de huidige Kussendrager's, verwierf in zijn tijd plaatselijke bekendheid omdat hij een actieve handelaar was en verschillende nevenfuncties vervulde. Elders op deze website is meer over hem als stamvader...

Daniel Thijsses Kussendrager

Daniël werd ingeloot voor het Napoleaanse leger en vond de dood in Berlijn. De suggestie dat hij zich vrij kocht en een ander in zijn plaats liet gaan is onjuist. Daniël Thijsses werd als zoon van Thijs Gijsses Kussendrager op 3 maart 1785 in H...

Reinder Jan Lambertus Kussendrager

Reinder Jan Lambertus Kussendrager Reinder heeft een belangrijk deel van leven in Oost Indië doorgebracht en schreef daar verschillende boeken: 1840 : "Verzameling van oudheden benevens derzelver fabelachtige verhalen te vinden in de residentie ...

Meer over R.J.L.

Levensbeschrijving Reinder Jan Lambertus Kussendrager (met dank aan Ronald Douma, die - met uitzondering van de paragraaf over de USA - alle informatie leverde) R einder Kussendrager werd op 10-7-1808 gedoopt en is dus kort daarvoor geboren. ...

Curiosa

Los van de familienaam kan kussendrager ook andere betekenissen hebben Huidige kussendrager-functies: Bij begrafenissen en bij de fanfare is een enkele keer nog sprake van een ceremoniele kussendrager. Bij de begrafenis draagt deze de onderscheidingen ...

Begrafenissen

Begrafenis Prinses Juliana Bij de uitvaart van Prinses Juliana, 30 maart 2004, droegen 'kussendragers' haar belangrijkste onderscheidingen.   Bij de militaire ceremonie van een september 2008 in Uruzgan gesneuvelde militair loopt een...

Fanfare

Kussendrager bij de fanfare De originele versie van dit artikel verscheen op 9 februari 2000 in het weekblad 'DE TROMPETTER'. Originele tekst: Gaston Chambille - Bewerking: Patrick Bauduin Het heeft de heren Tempeleers (carnavalsvereniging van ...

Kussendrager des Konings

In het boek “Zonderlinge levensloop van een ongelukkige reisgezel, of beschrijving van de door hem geledene droevige slavernij onder de Turken in Turkyen en Barbaryen” beschrijft de niet verder aangeduide auteur hoe na in 1715 aangemonsterd te zijn op ...

Haile Selassi

De Kussendrager van Haile Selassi Het in 1978 verschenen boek 'The Emperor' van  Ryszard Kapuscinski (1932-2007) is een bundel van interviews  met de ondergedoken voormalige hofhouding van de inmiddels afgezette Keizer Haile Selassi. I...

Shakespeare

Shakespeare en 'Pillow Carrier Caliban: Didst I see thou with pillow in hand yesterday eve? Ferdinand: Thine eyes did not deceive thee, foul wretch. Verily I carried Miranda's pillow, but think not that I stepped o'er my bounds thereby....

Pillow Carrier

Pillow carrier (1) a gentleman who carries his lady's pillow (2) a man so secure in his masculinity that he will perform acts of great sensitivity and courtesy without giving a thought to what his coworkers or his lady's roommate or neighbor might ...

Spalk

In het "Handboek van de heelkundige verbandleer - deel 1" uit 1850 wordt gewag gemaakt van een kussendrager als onderdeel van een spalk:

Jacob Kusdrager

Een hele bijzondere kussendrager is Jakob Kusdrager NRC: "Een aandoenlijk, poëtisch verhaal over een man die kusjes rondbrengt, kusjes verbeeldt als hartjes. Jacob Kusdrager is de hoofdpersoon uit een kinderboek die...

Hans Kussendrager

Hans Kussendrager (1948) uit Apeldoorn vond het altijd onbevredigend dat niemand in de familie de betekenis van zijn bijzondere achternaam kende.  Een lakei aan het hof was de meest genoemde verklaring. Maar hij geloofde dit niet en besloot zelf onderzoek ...

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of beschik je over aanvullende  informatie, twijfel dan niet contact met mij op te nemen: Hans Kussendrager  (mail@kussendrager.net)

Bronnen

Bij het onderzoek naar de oorsprong van de naam kussendrager en naar de Harlinger burgerwacht werd behalve van de archieven van het Hannemahuis in Harlingen en Tresoar in Leeuwarden ook intensief gebruik gemaakt van literatuur en het internet...

Literatuur

Geraadpleegde literatuur Burgers in het geweer Paul Knevel ,  (Historische Vereniging Holland - 1994) Friezen gezocht, Gids voor stamboomonderzoek in Friesland Peter Nieuwland,  (Tresoar, Leeuwarden - 2005) Harlingen, bijdragen tot de geschiedenis van...

Ebeling

Naamkundige schetsen: Kussendrager R.A. Ebeling (DMB, 27e jrg. 1975, no 13, pagina 116) noot: Dr. Ebeling was als naamkundige verbonden aan het Nedersaksisch Instituut van de Rijks Universiteit Groningen. Het artikel is gevonden bij de Stichting...

Winkler

Uitreksel uit De Nederlandsche Geslachtsnamen: in oorsprong, geschiedenis en beteekenis Winkler, Johan Publication: 1885 (repr. 1971, Haarlem)   318 GESLACHTSNAMEN AAN ALLERLEI BEDRYVEN ONTLEEND. Tot de lagere standen der maatschappy afdalende...

Internet

Kleinekerkstraat Website van Stefan Elsinga met een enorme hoeveelheid informatie over het Harlingen van destijds. Tresoar Fries historisch en letterkundig centrum Alle Friezen AlleFriezen is een website die wil laten zien wat...

Aanpassingen

Overzicht aanpassingen en uitbreidingen: Opmerking: Om de aanpassing zichtbaar te maken kan het nodig zijn na het laden van de pagina de 'refresh' knop te gebruiken . 10-05-2021: Enkele kleine wijzigingen, geen inhoudelijke aanvullingen of veranderingen...