Skip to content

Reinder Jan Lambertus

Reinder Jan Lambertus Kussendrager

Reinder heeft een belangrijk deel van leven in Oost Indië doorgebracht en schreef daar verschillende boeken:

titelbladboek1843-detail

  • 1840: “Verzameling van oudheden benevens derzelver fabelachtige verhalen te vinden in de residentie Passaroeang. Voorafgegaan door eene korte Geographische Beschrijving dier Residentie met eene Kaart , door R.J.L. Kussendrager,Onderwijzer bij de Gouvernements Lagere School Batavia”,Uitgever: Mensing en van Westreenen, Rotterdam
Als volledige PDF te vinden op Google books:Verzameling van oudhedenbenevens derzelver fabelachtige verhalen, 1840
  • 1843: Een 2e druk verscheen 2 jaar later bij Dupain in Rotterdam. De druk zal niet gewijzigd zijn, wel is de lange titel van het boek enigszins  gemoderniseerd:“Verzameling van oudheden en derzelver fabelachtige verhalen in de residentie Passaroeang eene Geographische Beschrijving dier Residentie en eene Kaart”
Als volledige PDF te vinden op Google books: Verzameling van oudhedenbenevens derzelver fabelachtige verhalen, 1843

 


 

  • 1841: Natuur- en Aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java , door R.J.L. Kussendrager Onderwijzer der Militaire School te Batavia”. Uitgever: J. Oomkens, Groningen.
Als volledige PDF te vinden op Google books: Natuur- en Aardrijkskundige beschrijving, 1841

In 19e eeuwse literatuur over Nederlands Indië wordt regelmatig aan dit boek gerefereerd en het kan in die tijd wellicht als standaardwerk worden opgevat. Dit zal de kennelijk bescheiden Reinder deugd gedaan hebben. Zijn bescheidenheid toont hij in het voorwoord in zijn boek uit 1840:
“Voor overgeblevene fouten en misstellingen verzoek ik den goedgunstigen lezer verschooning, te wel overtuigd, dat mij te veel ontbreekt,om mij zelfs in de schaduw te durven stellen van velen onzer Hollandse schrijvers: ik zal daarom, des noodig, beschimpingen van dezen of genen bediller aanhoren zonder mij daarover te kwellen”…..

  • Er bestaat ook een 20 jaar later verschenen uitgave van dit boek  (mei 1861): “Natuur- en Aardrijkskundige beschrijving” Dit is een speciale “Uitgave ten Voordeele van de Noodlijdenden door de Waterramp op Midden-Java, in 1861.” door Weytingh & Brave te Amsterdam. Overigens staat er in deze uitgave geen woord over de auteur, zijn “Voorrede” is ook verdwenen. Reinder is dan ook al geruime tijd overleden.
Als volledige PDF te vinden op Google books: Natuur- en Aardrijkskundige beschrijving, 1861

 

  • 1845: Zedekundig leesboek voor de Nederlandsch Oost-Indische Jeugd , door R.J.L. KussendragerUitgever: Mensing & Van Westreenen, Rotterdam

Dit boekje (139 pagina’s) werd in 2011 verworven door de Koninklijke Bibliotheek voor haar bijzondere collecties. Reinder Kussendrager was nu “onderwijzer bij de Gouvernements lagere School te Batavia” en vertelt zedekundige verhaaltjes met een nadruk op voorvallen in Nederlands Indië. Want, zoals in de voorrede schrijft:
“Bovendien behoort alle onderwijs aan te vangen met de plaats, waar men zich werkelijk bevindt, opdat de kweekeling het allereerst gevormd worde, voor zijnen dagelijkschen omgang, en voor het bedrijf, hetwelk voor hem in het land zijner woning te kiezen staat.”

Als volledige PDF te vinden op Google books: Zedekundig leesboek, 1845