Skip to content

Gerben Pieters Kussendrager

Bijbaantje

Kussendrager was geen dagtaak, in het dagelijks leven was Gerben Pijters Kussendrager schoonmaker bij het gemeentehuis in Harlingen (1743-1758). 

stadhuis-18eeuw

Substituut

Gerben overlijdt in december 1758, waarna zijn functie als kussendrager wordt overgedragen aan Albert Bruining. In werkelijkheid wordt de taak echter vervuld door Evert Goslings, die 2 weken na de benoeming van Albert Bruining als ‘substituit kussendrager’ wordt aangesteld. Evert Goslings was niet onbekend met de functie, hij trad al vaak als waarnemer van Gerben Pijters op. Het Harlinger gemeente archief vermeldt hierover het volgende:

Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheid A. B. , Waagmr. en Borger dezer Steede, dat voor eenige dagen dezer Weereld overleden zijnde Gerben Pijters in leven Kussendrager van de Borgerwagten, dezelve bedieninge is vacant geworden, en den supplnt:zeer genegen zijnde en inclinerende tot voorsr:bedieninge, neemt de vrijmoedigheid zig mits dezen aan UEd:Achtb:te addresseren, met onderdanigst verzoek, dat UEd:Achtb:hem hier mede gelieven te beneficeren, en den supplnt:aan te stellen tot kussendrager van de Borgerwagten dezer Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, q:f:etc:(get:) S:Rienstra.; In margine Stonde; De Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en stelt mits dezen den supplnt:A. B. tot kussendrager van de Borgerwagt, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 dec 1758; (was get:) J:D:Toussaint, ter Ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jus jurandum praestitit coram Preside Toussaint, den 11 dec 1758; In kennisse van mij Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad Harlingen 1731-1759); draagt zijn functie als kussendrager van de Borgerwagten op 27 dec1758 provisioneel over op Evert Goslings”

en verder:

“Remonstreert met Schuldige eerbiedigheid Albert Bruining, kussendraeger van de Borgerwagt binnen deze Stad; dat hem suppliant van zeer groote dienst ende Nuttigheidt zoude weezen de-zelve bedieninge provisioneel door een subst. te laeten Waerneemen, waer toe aen UEd:Achtb:Voorsteldt de persoon van E. G. , wiens goed comportement en bequaamheid UEd:Achtb:bewust is door de langduirige Waarneminge die hij gedaan heeft voor wijl:Gerben Pieters; praesenterende gedagte E. G. mits dezen zijn persoon ten dien einde aan UEd:Achtbh:met gedienstig Versoek van behoorlijke qualificatie ten fine bovengemeld. q:f:(was Get:) S; Rienstra; (In Margine Stonde); De Magistraat accorderende het Versoek nomineert de meede Supplnt E. G. tot Subst. kussendraeger van de borger Wacht op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 27 dec 1758. (was Get:) :D:Toussaint/onderstonde/Ter ordtie van de magistr: M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit Coram Praeside Toussaint den 27 dec 1758 In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga.”