Skip to content

Doeleshof

Hof bij de Both Apothekerstraat

Een koopakte uit 1669 (Gemeente-archief/Hannemahuis Harlingen) laat zien dat er vlakbij de toenmalige Both Apothekerstraat, de huidige Romastraat, een Doeleshof geweest is.

Doeles Hovinge

In de buurt van Botte Buwes kruidenhof en het hoofdkwartier van de schippersbuidel Roma moet het Doeles Hovinge gelegen hebben. Schippersbuidel Roma werd later societeit en herberg Roma, Romastraat 8 en nog later een gebouw van het klooster Sint Anna,

koopakte-doeleshof

Transcriptie (met dank aan mw. J. Otten van het Hannemahuis):

Ruurd Everts Hogenhuijs Gerechtsbode deser stede begeert, b:[ode] en consent over de coop van zekere camer cum annexis met putt ende bak, staande ende gelegen binnen deser Stede in de Both Apothequer straat, hebbende de Doeles Hovinge ten Zuiden, Seerp Lamberts Swerms camer ten oosten en de straat ten Noorden, belast met vijftich stuivers eeuwige jaarlij[ijkse] grondpacht voorts met conditie dat dese Coper geen lichten in de Doeles Hovinghe mogen scheppen, ende met alle verdere annexen, servituten ende gerechtigheden […] en aenbehorende.  Vercocht van Lenert Abes Croddebos voor twee honderd negentich goodguldens op drie termijnen in vrij[…] gelde te betalen volgens ‘t Coopbrief.


Is de vorm het bewijs?

De vorm van dit hof, zoals dit op een kaart van ca. 1610 te zien is, lijkt op die van doelenhoven elders in het land. Hieronder het terrein vergeleken met de Haarlemse doelen op een kaart uit 1648. (De opvulling met bomen was algemeen gebruikelijk om een hof aan te geven en is niet specifiek voor een doelenterrein).

doeleshof-versus-haarlem


Het hoff de Doelen

In het rooiboek van Harlingen (gemeentearchiefnummer 699) wordt het ‘Hoff de Doelen’ ook genoemd in het kader van een dispuut over de rooilijn. De locatie wordt niet beschreven, maar het gaat ongetwijfeld om het terrein tussen de Hofstraat en Romastraat.


Transcriptie  (met dank aan Stefan Elsinga):

T’Recht van Harlingen, gehoort rapport van hun gecommitteerden ende daerbij partijens copbryven gesien ende geexamineert hebbende, ordonneert Laes Dirckx eygenaer vant hoff de Doele genaemt, om den tacken vande Boomen over den Camer ende winckel van Romcke Sents cum uxore hangende, so verre aff te houwen dat de selve Boomen aen het dack vande voors. Camer, ende weefwinckel ende den glaasen daerinne t macken geen schade coenen doen. Actum den 11en Mey 1646. (Get.) Andr. Heemstra 1646.”