Skip to content

De kussendrager rond 1785

Onderwachtmeester

In 1785¬†werd de functienaam kussendrager vervangen door ‘onderwachtmeester’. Veel taken blijven hetzelfde, ook de verzorgingstaken voor de schutters, maar over het dragen van kussens wordt niet meer gesproken.

onderwagtmeester-kort
Uit: Ordonnantie of Reglement voor de Burger-Schuttery te Harlingen” (hoofdstuk ‘Tamboer en Onderwagtmeester’). Uitgegeven in 1785 door V. van der Plaats, Stads Drukker

 

titelblad schutterij 1785-origineel

De onderwachtmeester verzorgde niet alleen de wachtdoende schutters, maar bracht ‘s morgens na afloop van de wacht ook de stadsleutels terug naar de burgemeester. ‘s Avonds, bij het luiden van de laatste klok, als de poorten gesloten moesten worden, gebeurde dit alles in omgekeerde volgorde. De Havenpoort werd met enige ceremonie behandeld. Uiteraard werden ook de andere stadspoorten geopend en afgesloten.

Citaat uit het reglement uit 1785
havenpoort-snede“De Havenspoort zal alle Morgens naar oude gewoonte worden geopend, door de gansche Hoofdwagt en Tamboer, die in twee geleederen met den Officier of Sergeant aan ‘t hoofd, den Tamboer in het midden met slaande Trom in behoorlyke order zullen marcheeren, en in gelyke order de Sleutels van de Poort wederbrengen op ‘t Raadhuis, by poene van 12 Stvs. voor de Officiers of Sergeant, 6 Stvs. voor iedere Adelborst, die daarin manqueert, ten profyte van Wagt, en zullen de Officiers mede zorgen, dat de Ronden behoorlyk worden waargenomen.”¬†‘s Morgens, wanneer de Poorten geopend zyn, zullen de sleutels gesteld worden in handen van den Onderwagtmeester, die verpligt zal zyn dezelve in goede bewaaringe te houden, tot dat hy dezelve aan den Praesident Burgemeester ter hand stelt, en zullen de Sleutels der Poorten, ‘s Avonds by het laatste Klokluiden, door de Portier zelfs, van het huis der Praesiderende Burgemeester gehaald moeten worden, en na het sluiten der Poorten, door dezelve terstond aan den Officier van de Hoofdwagt worden ter hand gesteld, gelyk ook dezelve ‘s Morgens de Sleutels weder moeten haalen, om de Poorten te openen.